STADION<<< Powrót

Regulamin Imprez Masowych

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH – MECZE PIŁKI NOŻNEJ

Zakres obowiązywania
1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów piłki nożnej , organizowanych przez MKS DRUTEX BYTOVIA Bytów na terenie stadionu Kompleksu Basenowego NIMFA przy ul. Mickiewicza 13 w Bytowie
2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
obowiązki uczestników imprezy
warunki uczestnictwa
uprawnienia uczestników imprezy masowej
odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem
3. Regulamin imprezy masowej udostępniony jest dla uczestników imprezy masowej przy kasach, wejściach oraz na stronie internetowej: www.drutexbytovia.pl

Sposób organizacji imprezy masowej
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy masowej.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe , karnety, imienne zaproszenia) oraz w przypadku ligi zawodowej imienne karty kibica, wydane zgodnie z właściwością przez przedmiot zarządzający tymi rozgrywkami bądź w uzgodnieniu z nim przez zrzeszone w nim kluby.
3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania karty wstępu, o których mowa w ust.2, uprawnione są osoby po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku rozgrywek ligi zawodowej także posiadające imienną kartę kibica .
4. Dokumenty, o których mowa w ust.2 są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.

Obowiązki uczestnika imprezy masowej
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
Nie zakłócać porządku publicznego
Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu
Posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub informacyjnych imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie oraz dokument tożsamości bądź w przypadku ligi zawodowej wydaną w ramach tej ligi kartę kibica
Zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową
Nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej
Stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń
2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, zobowiązani są zajmować miejsca określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt.

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – mecze piłki nożnej
1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
Wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
Wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy
Odmawiającej poddania czynnością określonym w art.20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków
Zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
Małoletniej do lat 13-stu, nie będącej pod opieką dorosłych
2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
Używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji
Głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.
Rzucania przedmiotami
Spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych
Uporczywego stania poza miejscami zajmowanymi przez kibiców uczestniczących w zorganizowanym dopingu w sektorach wskazanych przez organizatora
Rozniecania i podsycania ognia w tym rac, gejzerów, wulkanów, fajerwerków
Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych
Umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność wyjść ewakuacyjnych
Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu
Nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
Broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia
Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych
Pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonane z twardych materiałów, w tym butelek plastikowych
Alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków
Kasków, kastetów, parasoli o ostrym zakończeniu i innych narzędzi, których użycie może zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprezy masowej
Materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne
Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
Toreb oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym
Wskaźników laserowych
Przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie
Materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/ właściciela /zarządcy/ użytkownika obiektu
Kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku
Urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku ,opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą organizatora
Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników
4. Zabrania się wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności .Zakaz dotyczy w szczególności:
Terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe
Budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku
Fasady obiektu
Płotów
Murów
Ogrodzeń
Dachów stadionu
Urządzeń oświetleniowych
Pomostów kamerowych
Drzew
Masztów
Urządzeń i pomieszczeń do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy
5. Poprzez zakup biletu, karnetu lub wejścia w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie identyfikacji osób.

Dane o których mowa muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – mecze piłki nożnej

1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
Przebywać na terenie stadionu w trakcie trwania imprezy masowej, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej
Do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych, a także o wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze
Korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
Korzystać z pomocy medycznej na imprezie
Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu, sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych
2. Uczestnik imprezy masowej jest uprawniony:
Żądania od organizatora zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej, powstałych z winy organizatora
Roszczenia zwrotu kosztów za powstałe szkody, które wynikły z winy organizatora na ternie i trakcie trwania imprezy masowej

TAGI:

Comments are closed.

I LIGA
SENIORZY
LpDrużynaPktMZRPStrz.Stra.+/-
1Miedź Legnica633417125532726
2Zagłębie Sosnow.583417710453312
3GKS Tychy55341671141401
4GKS Katowice543416612443410
5Chojniczanka533315810453312
6Wigry Suwałki52331571140346
7Raków Częstochowa513414911504010
8Stal Mielec51341491151465
9Podbeskidzie Bielsko-Biała463411131037370
10Chrobry Głogów46341210124547-2
11Odra Opole4534129133743-6
12Puszcza Niepołomice41331011123637-1
13Drutex-Bytovia40341010143645-9
14Stomil Olsztyn3934124183950-11
15Pogoń Siedlce3834911144250-8
16Górnik Łęczna3533811142940-11
17Olimpia Grudziądz3134710172437-13
18Ruch Chorzów273496193657-21
wiecej »